معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

 

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک